DHS home page

search
<empty> Staff tools

DHS home | APD Staff Tools | APD Worker Guide | G.9 Decision Notice Preparation Tips
Local Offices News Jobs Forms Data About DHS Policies, rules, guidelines Publications Training

APD Worker Guide

G.9 Decision Notice Preparation Tips (Vietnamese)

Updated 1/1/20

Disclaimer:  When preparing decision notices, you should be very careful to be sure that the situation for your specific client is accurately reflected in the notice and that you have carefully chosen all applicable rules that support your decision. You should be sure to add any rules that might be missing from these samples when your client’s situation is not the exact same situations as what these examples were designed for.

MEDICAL: Closure dot Reduction dot Denial dot Miscellaneous
SNAP: Closure dotr Reduction dot Denial
SERVICE: Translations not currently available
SPECIAL NEEDS: Closure dot Reduction dot Denial
TRANSLATIONS: English dot Spanish dot Russian dot Simplified Chinese dot Traditional Chinese dot Somali

Eligibility Issues

Medical Closure

Situation

Medicare Recipient

Non-Medicare Client

1. Whereabouts unknown - no need to refer to 5503 prior to closure (SDS 540)

 

 

Chúng tôi đã nhận được thư gửi trả lại từ địa chỉ này cho biết quý vị đã dọn đi nơi khác và không để lại địa chỉ chuyển tiếp.  Vì chúng tôi không biết quý vị đang ở đâu, chúng tôi sẽ đóng trợ cấp y tế của quý vị, bắt đầu từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. OAR 410-120-1210; 461-170-0011(3)(d)(E); 461-175-0210(2); 461-105-0020


If client was OSIPM and/or QMB-BAS add:

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát. 

Chúng tôi đã nhận được thư gửi trả lại từ địa chỉ này cho biết quý vị đã dọn đi nơi khác và không để lại địa chỉ chuyển tiếp.  Vì chúng tôi không biết quý vị đang ở đâu, chúng tôi sẽ đóng trợ cấp y tế của quý vị, bắt đầu từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. OAR 410-120-1210; 461-170-0011(3)(d)(E); 461-175-0210(2); 461-105-0020

2. Move out of state (Residency) - no need to refer to 5503 prior to closure (SDS 540)

 Note: For SNAP, no notice is required when the filing group moves out of state. See 461-175-0200 and 461-175-0210

 

Bộ sẽ chấm dứt trợ cấp y tế của quý vị vào ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn là cư dân tại tiểu bang Oregon nữa Quý vị phải là một cư dân trong tiểu bang để nhận được các khoản trợ cấp từ các chương trình của Oregon. OAR 410-120-1210, 410-200-0200(1); 461-120-0010(1); 461-120-0030; 461-165-0030(2); 461-120-0050; 461-175-0210(1)(a)(A)(B)


If client was OSIPM and/or QMB-BAS add:

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Bộ sẽ chấm dứt trợ cấp y tế của quý vị vào ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn là cư dân tại tiểu bang Oregon nữa Quý vị phải là một cư dân trong tiểu bang để nhận được các khoản trợ cấp từ các chương trình của Oregon. OAR 410-120-1210, 410-200-0200(1); 461-120-0010(1); 461-120-0030; 461-165-0030(2); 461-120-0050; 461-175-0210(1)(a)(A)(B)

3a. Closure of OSIPM - Client is no longer eligible for SERVICES, does not qualify for any APD medical benefits, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Send a separate 540 for services. Additionally, for in-home services, send a DHS 4105 to the HCW prior to ending services.

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the APD medical case and no notice is necessary.

Dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng của quý vị đã bị đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert services closure effective date mm/dd/yy và quý vị đã nhận được một thông báo riêng về quyết định này.  Nếu không có dịch vụ chăm sóc tại gia và cộng đồng, quý vị không còn hội đủ điều kiện để hưởng Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (Oregon Supplemental Insurance, hay OSIPM) và các phúc lợi của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert OSIPM closure effective date mm/dd/yy. Để hội đủ điều kiện nhận được Chương trình OSIPM mà không có dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng, thu nhập đã điều chỉnh của quý vị phải thấp hơn mức tiêu chuẩn về thu nhập của chương trình. Thu nhập của quý vị, $insert adjusted income vượt quá mức tiêu chuẩn về thu nhập được điều chỉnh của OSIPM. Thu nhập của quý vị cũng vượt quá mức tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho các Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), là chương trình giúp quý vị trả các khoản phí Medicare do khách hàng tự trả (out-of-pocket costs). Vào ngày có hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các khoản khấu trừ Medicare của quý vị.  Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2) and (4); 461-115-0010(1),(2),(3),(6)(7); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát. 

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the OSIPM case and no notice is necessary.

Dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng của quý vị đã bị đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert services closure effective date mm/dd/yy và quý vị đã nhận được một thông báo riêng về quyết định này.  Nếu không có dịch vụ chăm sóc tại gia và cộng đồng, quý vị không còn hội đủ điều kiện để hưởng Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (Oregon Supplemental Insurance, hay OSIPM) và các phúc lợi của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert OSIPM closure effective date mm/dd/yy. Để hội đủ điều kiện nhận được Chương trình OSIPM mà không có dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng, thu nhập đã điều chỉnh của quý vị phải thấp hơn mức tiêu chuẩn về thu nhập của chương trình. Thu nhập của quý vị, $insert adjusted income vượt quá mức tiêu chuẩn về thu nhập được điều chỉnh của OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2) and (4); 461-115-0010(1),(2),(3),(6)(7); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

3b. Closure of OSIPM - Client is no longer eligible for SERVICES, does not qualify for any APD medical benefits, and client did not return 7210 (SDS 540)

Send a separate 540 for services. Additionally, for in-home services, send a DHS 4105 to the HCW prior to ending services.

Dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng của quý vị đã bị đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert services closure effective date mm/dd/yy và quý vị đã nhận được một thông báo riêng về quyết định này.  Nếu không có các dịch vụ chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng, quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương Trình OSIPM và các phúc lợi y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert OSIPM closure effective date mm/dd/yy. Để hội đủ điều kiện nhận được Chương trình OSIPM mà không có dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng, thu nhập đã điều chỉnh của quý vị phải thấp hơn mức tiêu chuẩn về thu nhập của chương trình. Thu nhập của quý vị, $insert adjusted income vượt quá mức tiêu chuẩn về thu nhập được điều chỉnh của OSIPM. Thu nhập của quý vị cũng vượt quá mức tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho các Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), là chương trình giúp quý vị trả các khoản phí Medicare do khách hàng tự trả (out-of-pocket costs). Vào ngày có hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các khoản khấu trừ Medicare của quý vị.  Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Vào ngày insert date pended for 7210 mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345, 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540, 461-160-0550, 461-160-0551, 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng của quý vị đã bị đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert services closure effective date mm/dd/yy và quý vị đã nhận được một thông báo riêng về quyết định này.  Nếu không có các dịch vụ chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng, quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương Trình OSIPM và các phúc lợi y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert OSIPM closure effective date mm/dd/yy. Để hội đủ điều kiện nhận được Chương trình OSIPM mà không có dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng, thu nhập đã điều chỉnh của quý vị phải thấp hơn mức tiêu chuẩn về thu nhập của chương trình. Thu nhập của quý vị, $insert adjusted income vượt quá mức tiêu chuẩn về thu nhập được điều chỉnh của OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Vào ngày insert date pended for 7210 mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345, 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540, 461-160-0550, 461-160-0551, 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

4. Failure to comply with annual medical review process –no referral to 5503 necessary (SDS 540)

Trợ cấp y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy.  Chúng tôi phải xem xét lại trường hợp của quý vị mỗi 12 tháng một lần để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện cho Medicaid hay không. Phần xem xét của quý vị sẽ đáo hạn vào ngày insert review due date mm/dd/yy. Vào ngày insert date pended mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị liên hệ với chúng tôi để fill in action - lên lịch phỏng vấn (contact us to schedule an interview)/hoàn tất đơn đăng ký mà chúng tôi cung cấp (complete the application we provided).  Chúng tôi đã cho quý vị đến ngày insert pend due date mm/dd/yy để hoàn thành việc này.  Quý vị chưa fill in action - liên lạc với chúng tôi (contacted us)/hoàn thành một cuộc phỏng vấn (completed an interview)/trả lại đơn đăng ký (returned the application);  do đó, chúng tôi không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị đối với Medicaid.  Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả.

OAR 410-120-1210; 461-105-0020; 461-115-0230; 461-115-0430; (EPD add: 461-115-0540)

If client was OSIPM and/or QMB-BAS add:

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Trợ cấp y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy.  Chúng tôi phải xem xét lại trường hợp của quý vị mỗi 12 tháng một lần để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện cho Medicaid hay không. Phần xem xét của quý vị sẽ đáo hạn vào ngày insert review due date mm/dd/yy. Vào ngày insert date pended mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị liên hệ với chúng tôi để fill in action - lên lịch phỏng vấn (contact us to schedule an interview)/hoàn tất đơn đăng ký mà chúng tôi cung cấp (complete the application we provided).  Chúng tôi đã cho quý vị đến ngày insert pend due date mm/dd/yy để hoàn thành việc này.  Quý vị chưa fill in action - liên lạc với chúng tôi (contacted us)/hoàn thành một cuộc phỏng vấn (completed an interview)/trả lại đơn đăng ký (returned the application);  do đó, chúng tôi không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị đối với Medicaid.  

OAR 410-120-1210; 461-105-0020; 461-115-0230; 461-115-0430; (EPD add: 461-115-0540)

5. Failure to provide requested verification, no referral to 5503 is necessary (SDS 540)

Vào ngày insert date pended mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu xác minh từ quý vị về insert verification type.  Thông tin này sẽ đáo hạn vào ngày insert pend due date mm/dd/yy. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được yêu cầu xác minh này. Bởi vì chúng tôi chưa nhận được thông tin này, trợ cấp y tế của quý vị sẽ đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy.  Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả. 

OAR 410-120-1210;, 461-105-0020; 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0190(1), 461-115-0430(2),(3); 461-115-0610(1),(3); 461-115-0700

If client was OSIPM and/or QMB-BAS add:

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Vào ngày insert date pended mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu xác minh từ quý vị về insert verification type.  Thông tin này sẽ đáo hạn vào ngày insert pend due date mm/dd/yy. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được yêu cầu xác minh này. Bởi vì chúng tôi chưa nhận được thông tin này, trợ cấp y tế của quý vị sẽ đóng lại có hiệu lực kể từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy.   

OAR 410-120-1210;, 461-105-0020; 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0190(1), 461-115-0430(2),(3); 461-115-0610(1),(3); 461-115-0700

6a. Closure of OSIPM-EPD for failure to make monthly participant fee, client is not eligible for any APD medical, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the APD medical case and no notice is necessary.

 

Với tư cách là người nhận chương trình Người đi làm Bị Khuyết tật (Employed Person with Disabilities, hay EPD), quý vị phải đóng lệ phí tham gia mỗi tháng. Dựa trên thu nhập của quý vị là $insert countable income, quý vị phải trả số tiền $insert participant fee amount mỗi tháng để hội đủ điều kiện cho Chương trình EPD.  Khoản thanh toán này sẽ đáo hạn vào ngày thứ 10 của mỗi tháng.  Quý vị chưa thanh toán khoản phí hàng tháng cho tháng (s) của insert month fee unpaid mm/yyyy. Do đó, trợ cấp y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD.  Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0035; 461-135-0725; 461-160-0800; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1) and (4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Với tư cách là người nhận chương trình Người đi làm Bị Khuyết tật (Employed Person with Disabilities, hay EPD), quý vị phải đóng lệ phí tham gia mỗi tháng. Dựa trên thu nhập của quý vị là $insert countable income, quý vị phải trả số tiền $insert participant fee amount mỗi tháng để hội đủ điều kiện cho Chương trình EPD.  Khoản thanh toán này sẽ đáo hạn vào ngày thứ 10 của mỗi tháng.  Quý vị chưa thanh toán khoản phí hàng tháng cho tháng (s) của insert month fee unpaid mm/yyyy. Do đó, trợ cấp y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD.  Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0035; 461-135-0725; 461-160-0800; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1) and (4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

6b. Closure of OSIPM-EPD for failure to make monthly participant fee, client is not eligible for any APD medical, and client did not return 7210 (SDS 540)

Với tư cách là người nhận chương trình Người đi làm Bị Khuyết tật (Employed Person with Disabilities, hay EPD), quý vị phải đóng lệ phí tham gia mỗi tháng. Dựa trên thu nhập của quý vị là $insert countable income , quý vị phải trả số tiền $insert participant fee amount mỗi tháng để hội đủ điều kiện cho Chương trình EPD.  Khoản thanh toán này sẽ đáo hạn vào ngày thứ 10 của mỗi tháng.  Quý vị chưa thanh toán khoản phí hàng tháng cho tháng (s) của insert month fee unpaid mm/yyyy ; do đó, trợ cấp ích y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy . Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD.  Ngoài ra, vào ngày insert date pended for 7210 mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0035; 461-135-0725; 461-160-0800; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Với tư cách là người nhận chương trình Người đi làm Bị Khuyết tật (Employed Person with Disabilities, hay EPD), quý vị phải đóng lệ phí tham gia mỗi tháng. Dựa trên thu nhập của quý vị là $insert countable income , quý vị phải trả số tiền $insert participant fee amount mỗi tháng để hội đủ điều kiện cho Chương trình EPD.  Khoản thanh toán này sẽ đáo hạn vào ngày thứ 10 của mỗi tháng.  Quý vị chưa thanh toán khoản phí hàng tháng cho tháng (s) của insert month fee unpaid mm/yyyy ; do đó, trợ cấp ích y tế của quý vị sẽ bị đóng lại có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy . Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD.  Ngoài ra, vào ngày insert date pended for 7210 mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0035; 461-135-0725; 461-160-0800; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0010; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

7a. Closure of OSIPM - Loss of SSI, client is not entitled to any APD medical benefits, 7210 was returned, and MAGI was denied  (SDS 540)

Note: Before referring, make sure to evaluate client for ALL protected OSIPM groups (1619B, DAC, etc.)

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the APD medical case and no notice is necessary.

Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy vì quý vị không còn nhận được các trợ cấp SSI nữa và thu nhập của quý vị từ income source$monthly income đã làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn về thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Thu nhập của quý vị cũng làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (Qualified Medicare Beneficiary, hay QMB), là chương trình giúp quý vị trả phí bảo hiểm, các khoản đồng thanh toán và các khoản khấu trừ của Medicare. Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD.  Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0010; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy vì quý vị không còn nhận được các trợ cấp SSI nữa và thu nhập của quý vị từ income source$monthly income đã làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn về thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD.  Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0010; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

7b. Closure of OSIPM - Loss of SSI, client is not entitled to any APD medical benefits, and client did not return 7210  (SDS 540)

Note: Note: Before referring make sure to evaluate client for ALL protected OSIPM groups (1619B, DAC, etc.)

.

Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy vì quý vị không còn nhận được các trợ cấp SSI nữa và thu nhập của quý vị từ insert income source$insert monthly income làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Thu nhập của quý vị cũng làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình QMB, là chương trình giúp quý vị trả phí bảo hiểm, các khoản đồng thanh toán và các khoản khấu trừ của Medicare. Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và tiến trình xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0010; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345, 461-120-0510(1),(4),(5),(6)(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy vì quý vị không còn nhận được các trợ cấp SSI nữa và thu nhập của quý vị từ insert income source$insert monthly income làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và tiến trình xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0010; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345, 461-120-0510(1),(4),(5),(6)(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

8a. Closure of OSIPM - Client no longer meets DAC eligibility criteria due to resources, is not eligible for any other APD medical program, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the APD medical case and no notice is necessary.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon Thu nhập (OSIPM) với tư cách là Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (Disabled Adult Child, hay DAC). Để đủ điều kiện cho OSIPM với tư cách là một DAC, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, hay SSI) ngoài việc quý vị đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành của Cơ quan An Sinh Xã Hội. Bây giờ quý vị có các nguồn lực vượt quá giới hạn nguồn lực cho phép là $ 2.000 cho chương trình SSI; do đó, quý vị sẽ không hội đủ điều kiện nhận SSI ngay cả khi quý vị không nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành. Nếu không có tình trạng được bảo vệ này, quý vị hiện đã vượt quá giới hạn về nguồn lực là $2.000 dành cho Chương trình OSIPM. Thu nhập được điều chỉnh của quý vị cũng làm cho quý vị vượt quá giới hạn thu nhập cho các Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF) mà những chương trình này hỗ trợ chi trả cho các chi phí liên quan đến Medicare. Vào ngày có hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các khoản khấu trừ Medicare của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và tiến trình xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp. 

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0830(4); 461-160-0010(3); 461-160-0015(3); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1)(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon Thu nhập (OSIPM) với tư cách là Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (Disabled Adult Child, hay DAC). Để đủ điều kiện cho OSIPM với tư cách là một DAC, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, hay SSI) ngoài việc quý vị đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành của Cơ quan An Sinh Xã Hội. Bây giờ quý vị có các nguồn lực vượt quá giới hạn nguồn lực cho phép là $ 2.000 cho chương trình SSI; do đó, quý vị sẽ không hội đủ điều kiện nhận SSI ngay cả khi quý vị không nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành. Nếu không có tình trạng được bảo vệ này, quý vị hiện đã vượt quá giới hạn về nguồn lực là $2.000 dành cho Chương trình OSIPM. Vào ngày có hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các khoản khấu trừ Medicare của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và tiến trình xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0830(4); 461-160-0010(3); 461-160-0015(3); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1)(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

8b. Closure of OSIPM - Client no longer meets DAC eligibility criteria due to excess income and no longer receiving DAC benefits, is not eligible for any other APD medical program, and client did not return 7210 (SDS 540)

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon Thu nhập(OSIPM) với tư cách là Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (Disabled Adult Child, hay DAC). Để đủ điều kiện cho OSIPM với tư cách là một DAC, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, hay SSI) ngoài việc quý vị đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành của Cơ quan An Sinh Xã Hội. Quý vị không còn nhận trợ cấp An sinh xã hội dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành nữa. Nếu không có tình trạng được bảo vệ này, quý vị hiện đã vượt qua giới hạn về thu nhập được điều chỉnh là $783 dành cho Chương trình OSIPM. Thu nhập của quý vị cũng làm cho quý vị vượt quá giới hạn thu nhập được điều chỉnh là cho các Chương trình Medicare Tiết kiệm, tức những chương trình giúp quý vị trả các khoản phí Medicare do khách hàng tự trả. Vào ngày có hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các khoản khấu trừ Medicare của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và tiến trình xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0830(4); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon Thu nhập(OSIPM) với tư cách là Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (Disabled Adult Child, hay DAC). Để đủ điều kiện cho OSIPM với tư cách là một DAC, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, hay SSI) ngoài việc quý vị đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành của Cơ quan An Sinh Xã Hội. Quý vị không còn nhận trợ cấp An sinh xã hội dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành nữa. Nếu không có tình trạng được bảo vệ này, quý vị hiện đã vượt qua giới hạn về thu nhập được điều chỉnh là $783 dành cho Chương trình OSIPM. Vào ngày có hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các khoản khấu trừ Medicare của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và tiến trình xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0830(4); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

9a. Closure of OSIPM (or OSIPM and QMB) for being over income, client is not eligible for any APD medical program, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the APD medical case and no notice is necessary.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) nữa vì thu nhập mới của quý vị từ insert income source$insert monthly income làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Thu nhập của quý vị cũng làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện(QMB),  là chương trình giúp quý vị trả phí bảo hiểm, các khoản đồng thanh toán và các khoản khấu trừ của Medicare. Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) nữa vì thu nhập mới của quý vị từ insert income source$insert monthly income làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

9b. Closure of OSIPM (or OSIPM and QMB) for being over income, client is not eligible for any APD medical program, and client did not return 7210 (SDS 540)

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) nữa vì thu nhập mới của quý vị từ insert income source$insert monthly income làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Thu nhập của quý vị cũng làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện(QMB),  là chương trình giúp quý vị trả phí bảo hiểm, các khoản đồng thanh toán và các khoản khấu trừ của Medicare. Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả.  Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) nữa vì thu nhập mới của quý vị từ insert income source$insert monthly income làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

10a. Closure of OSIPM for no longer residing in an acute care hospital or nursing facility, client is over income, is not eligible for any APD medical program, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị đã nhận được các trợ cấp từ Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) cho những người đang sống trong môi trường chăm sóc cấp tính trong ít nhất 30 ngày liên tục. Vì quý vị không còn ở trong bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng được chăm sóc cấp tính và không nhận các dịch vụ tại nhà và cộng đồng, thu nhập của quý vị là $insert adjusted income sẽ làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình OSIPM. Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả.  Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp. 

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0745; 461-135-0750; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị đã nhận được các trợ cấp từ Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) cho những người đang sống trong môi trường chăm sóc cấp tính trong ít nhất 30 ngày liên tục. Vì quý vị không còn ở trong bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng được chăm sóc cấp tính và không nhận các dịch vụ tại nhà và cộng đồng, thu nhập của quý vị là $insert adjusted income sẽ làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp. 

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0745; 461-135-0750; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

10b. Closure of OSIPM for no longer residing in an acute care hospital or nursing facility, client is over income, is not eligible for any APD medical program, and client did not return 7210 (SDS 540)

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị đã nhận được các trợ cấp từ Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) cho những người đang sống trong môi trường chăm sóc cấp tính trong ít nhất 30 ngày liên tục. Vì quý vị không còn ở trong bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng được chăm sóc cấp tính và không nhận các dịch vụ tại nhà và cộng đồng, thu nhập của quý vị là $insert adjusted income sẽ làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình OSIPM. Kể từ ngày hiệu lực nêu trên, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tự chi trả Medicare nào mà Bộ đã chi trả.  Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0745; 461-135-0750; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1)(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Những trợ cấp y tế của quý vị sẽ chấm dứt, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị đã nhận được các trợ cấp từ Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) cho những người đang sống trong môi trường chăm sóc cấp tính trong ít nhất 30 ngày liên tục. Vì quý vị không còn ở trong bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng được chăm sóc cấp tính và không nhận các dịch vụ tại nhà và cộng đồng, thu nhập của quý vị là $insert adjusted income sẽ làm cho quý vị vượt qua tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình OSIPM. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-135-0745; 461-135-0750; 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1)(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

11a. Closure of SMB due to a change in income or yearly change in income standards, client is not eligible for any APD medical program, 7210 was returned and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the APD medical case and no notice is necessary.

Mức thu nhập hiện tại của quý vị vượt quá mức tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình Dành cho Những Người hưởng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (Specified Low Income Medicare Beneficiaries, hay SMB) hiện tại của quý vị, là chương trình trả phí bảo hiểm Medicare Part B cho quý vị.  Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0295; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

11b. Closure of SMF due to a change in income or yearly change in income standards, client is not eligible for any APD medical program, 7210 was returned and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the APD medical case and no notice is necessary.

Mức thu nhập hiện tại của quý vị vượt quá mức tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình Medicare Tiết kiệm hiện tại của quý vị, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (Qualifying Individual Program, hoặc SMF), là chương trình giúp trả phí bảo hiểm Medicare Part B cho quý vị.  Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp. 

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0295; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

11c. Closure of SMB due to a change in income or yearly change in income standards, client is not eligible for any APD medical program, and client did not return 7210 - SMB-only clients (SDS 540)

Mức thu nhập hiện tại của quý vị vượt quá mức tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình Dành cho Những Người hưởng Medicare Có Thu nhập Thấp Được Xác định (SMB) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ thanh tán phí bảo hiểm Medicare của Phần B của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế Cơ quan Phục vụ Người Cao niên và Người khuyết tật (APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0295; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

11d. Closure of SMF due to a change in income or yearly change in income standards, client is not eligible for any APD medical program, and client did not return 7210 - SMF-only clients (SDS 540)

Mức thu nhập hiện tại của quý vị vượt quá mức tiêu chuẩn thu nhập được điều chỉnh cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ thanh tán phí bảo hiểm Medicare của Phần B của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế Cơ quan Phục vụ Người Cao niên và Người khuyết tật (APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0295; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

12a. Closure of OSIPM-only for excess resources, client is not eligible for any APD medical program, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and close medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will close the OSIPM case and no notice is necessary.

Hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy trợ cấp y tế của quý vị sẽ kết thúc. Quý vị có những nguồn hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp. 

OAR 410-120-1210; 461-160-0010(3); 461-160-0015(3); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

12b. Closure of OSIPM-only for excess resources, client is not eligible for any APD medical program, and client did not return 7210(SDS 540)

Hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy trợ cấp y tế của quý vị sẽ kết thúc. Quý vị có những nguồn hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Ngoài ra, vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-160-0010(3); 461-160-0015(3); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

13. Inmate of an institution - no referral to 5503 needed

Để nhận các trợ cấp y tế, quý vị không thể là một tù nhân của một cơ quan công ích. Quý vị được xét là tù nhân của một cơ quan công ích. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình Medicaid nào khác. OAR 410-120-1210; 410-200-0140(1); 461-135-0950(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7)

If OSIPM and/or QMB-BAS, add:

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

Để nhận các trợ cấp y tế, quý vị không thể là một tù nhân của một cơ quan công ích. Quý vị được xét là tù nhân của một cơ quan công ích. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình Medicaid nào khác. OAR 410-120-1210; 410-200-0140(1); 461-135-0950(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7)

14. Disqualifying transfer of resources

Send the SDS 0540T for services and an SDS 540 for medical if the applicant is ineligible for all medical programs. Use notice language appropriate for the applicant’s scenario (e.g. over income). Otherwise reduce to appropriate program.  Send SDS 0544 if appropriate (see the OSIP WG-7)

Medical Reduction

1a. Reduction of OSIPM to QMB benefits due to an increase in income, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt giới hạn thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare, một số khoản đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.

OAR 410-120-1210, 410-200-0415(2); 410-200-0420(3); 410-200-0425(2); 410-200-0435(4); 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130, 461-180-0085

1b. Reduction of OSIPM to QMB benefits due to an increase in income, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the appropriate case actions and no notice is necessary.

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt giới hạn thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare, một số khoản đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

1c. Reduction of OSIPM to QMB benefits due to an increase in income, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210 (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt giới hạn thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare, một số khoản đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

2a. Reduction of OSIPM to QMB benefits due to an increase in countable resources, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare, một số khoản đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.
OAR 410-120-1210; 410-200-0415(2); 410-200-0420(3); 410-200-0425(2); 410-200-0435(4); 461-155-0290; 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

2b. Reduction of OSIPM to QMB benefits due to an increase in countable resources, potentially MAGI-eligible, client returned 7210 and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the appropriate case actions and no notice is necessary.

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM).  Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare, một số khoản đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-155-0290; 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

2c. Reduction of OSIPM to QMB benefits due to an increase in countable resources, potentially MAGI-eligible, client did not return 7210 (SDS 540)

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM).  Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare, một số khoản đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị cho đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-155-0290; 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

3a. Reduction of OSIPM to SMB due to increased income or change in income, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Những Người hưởng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB). Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.
OAR 410-120-1210; 410-200-0415(2); 410-200-0420(3); 410-200-0425(2); 410-200-0435(4); 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295(1); 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

3b. Reduction of OSIPM to SMF due to increased income or change in income, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF). Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.
OAR 410-120-1210, 410-200-0415(2); 410-200-0420(3); 410-200-0425(2); 410-200-0435(4); 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295(2); 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

3c. Reduction of OSIPM to SMB due to increased income or change in income, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned, and MAGI was denied(SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the appropriate case actions and no notice is necessary.

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Những Người hưởng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB). Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295(1); 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

3d. Reduction of OSIPM to SMF due to increased income or change in income, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the appropriate case actions and no notice is necessary.

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF). Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295(2); 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

3e. Reduction of OSIPM to SMB due to increased income or change in income, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210 (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Những Người hưởng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB). Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này. Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295(1); 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

3f. Reduction of OSIPM to SMF due to increased income or change in income, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210 (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF). Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này. Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295(2); 461-160-0540; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

4a. Reduction of OSIPM to SMB due to increase in countable resources, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Những Người hưởng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB). Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.

OAR 410-120-1210; 410-200-0415(2); 410-200-0420(3); 410-200-0425(2); 410-200-0435(4); 461-155-0290; 461-155-0295(1); 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

4b. Reduction of OSIPM to SMF due to increase in countable resources, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF). Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.

OAR 410-120-1210; 410-200-0415(2); 410-200-0420(3); 410-200-0425(2); 410-200-0435(4); 461-155-0290; 461-155-0295(2); 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

4c. Reduction of OSIPM to SMB due to increase in countable resources, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the appropriate case actions and no notice is necessary.

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Giới hạn Được Xác Định (Specified Limited Medicare Beneficiary, hay SMB). Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-155-0290; 461-155-0295(1); 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

4d. Reduction of OSIPM to SMF due to increase in countable resources, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the appropriate case actions and no notice is necessary.

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF). Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-155-0290; 461-155-0295(2); 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

 

4e. Reduction of OSIPM to SMB due to increase in countable resources, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210 (SDS 540)

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Giới hạn Được Xác Định (Specified Limited Medicare Beneficiary, hay SMB). Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này. Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-155-0290; 461-155-0295(1); 461-160-0015(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310;461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130; 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

4f. Reduction of OSIPM to SMF due to increase in countable resources, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210 (SDS 540)

Quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Medicare Tiết kiệm mà chương trình này sẽ hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF). Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này. Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210, 461-155-0290, 461-155-0295(2), 461-160-0015(3),(4), 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130, 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

5a. Reduction of OSIPM to QMB due to failure to provide verification of resources, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210 (SDS 540)

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

5b. Reduction of OSIPM to QMB due to failure to provide verification of resources, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

6a. Reduction of OSIPM to SMB or SMF due to failure to provide verification of resources, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210 (SDS 540)

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

6b. Reduction of OSIPM to SMB or SMF ailure to provide verification of resources, not potentially MAGI-eligible(SDS 540)

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

7a. Reduction of QMB-only to SMB due to a change in income or annual income standard change, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare, khoản khấu trừ và một số đồng thanh toán của quý vị. Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB), chương trình này hỗ trợ thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị (SMB không thanh toán các khoản đồng trả hoặc các khoản khấu trừ). Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.

OAR 410-120-1210, 410-200-0415(2), 410-200-0420(3), 410-200-0425(2), 410-200-0435(4), 461-001-0000(3), 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2), 461-155-0290, 461-155-0295(1), 461-160-0540, 461-160-0552, 461-170-0130, 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

7b. Reduction of QMB-only to SMF due to a change in income or annual income standard change, not potentially MAGI-eligible (SDS 540)

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare, khoản khấu trừ và một số đồng thanh toán của quý vị. Chương trình duy nhất quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) để hỗ trợ chi trả phí bảo hiểm Medicare Phần B (SMF không thanh toán các khoản đồng trả hoặc khấu trừ). Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.

OAR 410-120-1210, 410-200-0415(2), 410-200-0420(3), 410-200-0425(2), 410-200-0435(4), 461-001-0000(3), 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2), 461-155-0290, 461-155-0295(2), 461-160-0540, 461-160-0552, 461-170-0130, 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

7c. Reduction of QMB-only to SMB due to a change in income or annual income standard change, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned, and MAGI was denied(SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the necessary case actions and no notice is necessary.

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare, khoản khấu trừ và một số đồng thanh toán của quý vị. Chương trình duy nhất mà quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB), chương trình này hỗ trợ thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị (SMB không thanh toán các khoản đồng trả hoặc các khoản khấu trừ). Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3), 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2), 461-155-0290, 461-155-0295(1), 461-160-0540, 461-160-0552, 461-170-0130, 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

7d. Reduction of QMB-only to SMF due to a change in income or annual income standard change, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned, and MAGI was denied (SDS 540)

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the necessary case actions and no notice is necessary.

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare, khoản khấu trừ và một số đồng thanh toán của quý vị. Chương trình duy nhất quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) để hỗ trợ chi trả phí bảo hiểm Medicare Phần B (SMF không thanh toán các khoản đồng trả hoặc khấu trừ). Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3), 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2), 461-155-0290, 461-155-0295(2), 461-160-0540, 461-160-0552, 461-170-0130, 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

7e. Reduction of QMB-only to SMB due to a change in income or annual income standard change, potentially MAGI-eligible, client did not return 7210(SDS 540)

 

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) nhằm hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare, khấu trừ và một số đồng thanh toán của quý vị. Chương trình duy nhất quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB) để hỗ trợ chi trả phí bảo hiểm Medicare Phần B quý vị. (SMB không thanh toán các khoản đồng trả hoặc khấu trừ). Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3), 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2), 461-155-0290, 461-155-0295(1), 461-160-0540, 461-160-0552, 461-170-0130, 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

 

7f. Reduction of QMB-only to SMF due to a change in income or annual income standard change, potentially MAGI-eligible, client did not return 7210 (SDS 540)

 

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) nhằm hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare, khấu trừ và một số đồng thanh toán của quý vị. Chương trình duy nhất quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) nhằm hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị. (SMF không thanh toán các khoản đồng trả hoặc khấu trừ). Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3), 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2), 461-155-0290, 461-155-0295(2), 461-160-0540, 461-160-0552, 461-170-0130, 461-180-0085

CHỈ cho mục đích tham khảo:   Bởi vì quý vị đang nhận trợ cấp Medicaid để bổ sung cho bảo hiểm Medicare của quý vị, và bảo hiểm Medicaid sắp chấm dứt, quý vị có được các quyền hạn gọi là "Quyền Đảm bảo Cấp phát (Guaranteed Issue, hay GI)". Điều này có nghĩa là quý vị có 63 ngày sau ngày chấm dứt các khoản phúc lợi của quý vị để quý vị ghi danh vào một chương trình Medigap Supplement.  Vui lòng liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Trợ Cấp Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Quý Cao Niên (Senior Health Insurance Benefits Assistance Program, hay SHIBA) theo số 1-800-722-4134 để biết thêm thông tin.   Quy tắc Hành chính Oregon 836-052-0142 (2) (a) xác định những cá nhân nào hội đủ điều kiện cho các quyền Đảm bảo Cấp phát.

 

8a. Reduction of OSIPM to QMB due to no longer considered DAC eligible, not potentially MAGI-eligible  (SDS 540)

Note: When removing the DAC C/D, make sure incoming code is SUPL or COMP so the case will recalculate.

Adjust language as needed if reducing to SMB or SMF and add GI rights language.

Các trợ cấp y tế của quý vị sẽ bị giảm, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon Thu nhập (OSIPM) với tư cách là Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (Disabled Adult Child, hay DAC). Để đủ điều kiện cho OSIPM với tư cách là một DAC, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, hay SSI) ngoài việc quý vị đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành của Cơ quan An Sinh Xã Hội. Bây giờ quý vị có các nguồn quỹ vượt quá giới hạn cho phép của Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (SSI); do đó, quý vị sẽ không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SSI nữa ngay cả khi quý vị không nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành. Nếu không có tình trạng được bảo vệ này, quý vị đã vượt quá giới hạn cho OSIPM. Chương trình duy nhất quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare hàng tháng, một số đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho các chương trình Medicaid MAGI vì quý vị hiện không mang thai, và quý vị trên 18 tuổi hoặc trên 64 tuổi có Medicare và không phải là phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người con sống phụ thuộc với quý vị.

OAR 410-120-1210; 410-200-0415(2), 410-200-0420(3), 410-200-0425(2), 410-200-0435(4), 461-001-0000(3), 461-135-0830, 461-155-0250, 461-155-0290, 461-160-0015, 461-160-0540; 461-160-0550, 461-160-0551, 461-160-0552, 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130, 461-180-0085

8b. Reduction from OSIPM to QMB due to no longer considered DAC eligible, potentially MAGI-eligible, 7210 was returned, and MAGI was denied  (SDS 540)

Note: When removing the DAC C/D, make sure incoming code is SUPL or COMP so the case will recalculate.

Adjust language as needed if reducing to SMB or SMF and add GI rights language.

Do not send notice and reduce medical until after 5503 determines eligibility for MAGI medical. If MAGI is approved, 5503 will take the necessary case actions and no notice is necessary.

Các trợ cấp y tế của quý vị sẽ bị giảm, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon Thu nhập (OSIPM) với tư cách là Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (Disabled Adult Child, hay DAC). Để đủ điều kiện cho OSIPM với tư cách là một DAC, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, hay SSI) ngoài việc quý vị đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành của Cơ quan An Sinh Xã Hội. Bây giờ quý vị có các nguồn quỹ vượt quá giới hạn cho phép của Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (SSI); do đó, quý vị sẽ không hội đủ điều kiện nhận SSI ngay cả khi quý vị không nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành. Nếu không có tình trạng được bảo vệ này, quý vị đã vượt quá giới hạn cho OSIPM. Chương trình duy nhất quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare hàng tháng, một số đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng về việc hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác do Cơ quan Y tế Oregon cung cấp.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3), 461-135-0830, 461-155-0250, 461-155-0290, 461-160-0015, 461-160-0540; 461-160-0550, 461-160-0551, 461-160-0552, 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130, 461-180-0085

8c. Reduction from OSIPM to QMB due to no longer considered DAC eligible, potentially MAGI-eligible, and client did not return 7210  (SDS 540)

Note: When removing the DAC C/D, make sure incoming code is SUPL or COMP so the case will recalculate.

Adjust language as needed if reducing to SMB or SMF and add the GI rights langauge.

Các trợ cấp y tế của quý vị sẽ bị giảm, có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy. Quý vị không còn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon Thu nhập (OSIPM) với tư cách là Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (Disabled Adult Child, hay DAC). Để đủ điều kiện cho OSIPM với tư cách là một DAC, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, hay SSI) ngoài việc quý vị đang nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành của Cơ quan An Sinh Xã Hội. Bây giờ quý vị có các nguồn quỹ vượt quá giới hạn cho phép của Chương trình Trợ cấp An sinh Bổ sung (SSI); do đó, quý vị sẽ không hội đủ điều kiện nhận SSI ngay cả khi quý vị không nhận trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật đã trưởng thành. Nếu không có tình trạng được bảo vệ này, quý vị đã vượt quá giới hạn cho OSIPM. Chương trình duy nhất quý vị hội đủ điều kiện là Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare hàng tháng, một số đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị. Vào ngày insert date 7210 sent mm/dd/yy, chúng tôi đã yêu cầu quý vị hoàn thành và trả lại đơn đăng ký để quý vị có thể được Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đánh giá cho các chương trình Medicaid khác.  Chúng tôi đã cho phép quý vị đến ngày insert 7210 due date mm/dd/yy để hoàn thành tác vụ này.  Quý vị chưa trả lại đơn đăng ký; do đó, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon không thể xác định được tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid khác.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3), 461-135-0830, 461-155-0250, 461-155-0290, 461-160-0015, 461-160-0540; 461-160-0550, 461-160-0551, 461-160-0552, 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0410, 461-110-0530(2),(4); 461-170-0130, 461-180-0085

9. Reduction from QMB to SMB due to a change in income or yearly change in income standards - for OSIPM-eligible clients, no MAGI referral needed SDS 540)

Quý vị sẽ nhận thấy không có thay đổi nào trong các phúc lợi của quý vị. Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB) để hỗ trợ đóng phí bảo hiểm Medicare, khoản khấu trừ và một số đồng thanh toán của quý vị. Tuy nhiên, quý vị hiện đang hội đủ điều kiện cho Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB) mà chương trình này sẽ tiếp tục trả phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị. Quý vị vẫn hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) OSIPM trả chi phí y tế của quý vị mà Medicare không trả.

OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3), 461-155-0290, 461-155-0295(1), 461-160-0540, 461-160-0552

10. Reduction from SMF to SBI due to 2017 change to SMF specific requirements, no MAGI referral needed (SDS 540)

Quý vị sẽ không nhận thấy thay đổi nào về các phúc lợi của mình. Quý vị không còn đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) hiện tại của quý vị mà các chương trình này hỗ trợ chi trả phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị, bởi vì quý vị đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp Medicaid khác. Quý vị sẽ tiếp tục được thanh toán cho các khoản phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị kể từ khi quý vị tiếp tục đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). OSIPM thanh toán cho các chi phí y tế của quý vị mà Medicare không trả.

OAR 410-120-1210, 461-135-0730(4)

11. Reduction from SMF to CBI due to 2017 change to SMF specific requirements, no MAGI referral needed (SDS 540)

*Note - also send the 540M for the new medical deduction

Quý vị không còn đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ chi trả phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị bởi vì quý vị đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp Medicaid khác. Quý vị tiếp tục hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) và sẽ tiếp tục thanh toán cho khoản nợ hoặc khoản thanh toán dịch vụ cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn mà quý vị nhận được. Khi chúng tôi ngừng trả phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị, phí bảo hiểm này sẽ được thanh toán trực tiếp từ khoản thanh toán An sinh xã hội của quý vị. Số tiền quý vị nhận được từ Cơ quan An Sinh Xã Hội sẽ ít hơn, nhưng số tiền quý vị trả cho các dịch vụ của quý vị sẽ được giảm xuống với một khoản tương tự. Bằng cách này quý vị sẽ tiếp tục nhận được cùng một lợi ích tổng thể.

OAR 410-120-1210, 461-135-0730(4), 461-160-0030, 461-160-0055(3), 461-160-0610, 461-160-0620(3)(g)

12. Reduction from SMB to SBI due to a change in income, no MAGI referral needed (SDS 540) Quý vị sẽ không nhận thấy thay đổi nào về các phúc lợi của mình. Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt qua hạn mức thu nhập cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SMB) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ chi trả cho khoản phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị. Quý vị không hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) bởi vì quý vị vẫn hội đủ điều kiện và nhận Medicaid. Quý vị sẽ tiếp tục được thanh toán cho các khoản phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị kể từ khi quý vị tiếp tục đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). OSIPM trả chi phí y tế của quý vị mà Medicare không trả. OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3), 461-135-0730(4), 461-155-0295(1), 461-160-0540(4), 461-160-0552

13. Reduction of SMB to CBI due to a change in income or yearly change in income standards, no MAGI referral needed (SDS 540)

*Note - also send the 540M for the new medical deduction

Thu nhập được điều chỉnh hiện tại của quý vị làm cho quý vị vượt quá hạn mức thu nhập cho Chương trình Medicare Tiết kiệm, Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Có Thu nhập Thấp Được Xác định (SMB) hiện tại của quý vị mà những chương trình này hỗ trợ chi trả cho khoản phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị. Quý vị không đủ điều kiện cho Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) bởi vì quý vị vẫn hội đủ điều kiện và đang nhận trợ cấp Medicaid. Quý vị tiếp tục hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) và sẽ tiếp tục thanh toán cho khoản nợ hoặc khoản thanh toán dịch vụ cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn mà quý vị nhận được.  Khi chúng tôi ngừng trả phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị, phí bảo hiểm này sẽ được thanh toán trực tiếp từ khoản thanh toán An sinh xã hội của quý vị.  Số tiền quý vị nhận được từ Cơ quan An Sinh Xã Hội sẽ ít hơn, nhưng số tiền quý vị trả cho các dịch vụ của quý vị sẽ được giảm xuống với một khoản tương tự.  Bằng cách này quý vị sẽ tiếp tục nhận được cùng một lợi ích tổng thể. OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3), 461-135-0730(4), 461-155-0295(1), 461-160-0030, 461-160-0055(3), 461-160-0540(4), 461-160-0552, 461-160-0610, 461-160-0620(3)(g)
14. Change from SBI to CBI due to a change in income, ongoing service client with an existing service liability, no MAGI referral needed (use the SDS 540M)

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

15. Change from SBI to CBI due to a change in income, ongoing service client with a first-time service liability, no MAGI referral needed (use the SDS 540M or add to 540P)

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

16. Change from SBI to CBI due to a change in income, new service client who was already receiving OSIPM and SBI no MAGI referral needed (add this language to the SDS 541)

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

17. Reduction from MAGI Medicaid to QMB-BAS

OHA/5503 is responsible for notifying MAGI recipients of closure. An approval notice will be mailed automatically when the case is opened on CMS.

18. Reduction from MAGI Medicaid to SMB or SMF.

OHA/5503 is responsible for notifying MAGI recipients of closure. An approval notice will be mailed automatically when the case is opened on CMS.

Medical Denial

1. Failure to provide requested verification (SDS 540)

Provide client with date stamped 7210 application form. Instruct the client to complete the application, sign it, and return it to address printed on the 7210 form.

*No 7210 is needed if this was the result of a ONE referral from 5503.  If so, delete the last two sentences.

Đơn đăng ký của quý vị cho Choose program - Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM)/Các Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB/SMB/SMF) đã bị từ chối. Chúng tôi yêu cầu phần xác minh từ quý vị về insert verification type requested.  Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được yêu cầu xác minh này. Vì chúng tôi chưa nhận được thông tin này, nên quý vị không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp y tế được cung cấp bởi Cơ quan Phục vụ Người Cao niên và Người khuyết tật (APD). Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình y tế khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (OHA) cung cấp. Quý vị được cung cấp một mẫu đơn đăng ký và sẽ được Cơ quan OHA liên hệ liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình của họ.

OAR 410-120-1210, 461-105-0020(1),(2); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0190(1); 461-115-0700; 461-115-0610(1),(2); 461-115-0430(1),(2)

2. Failure to complete interview  (SDS 540)

*No referral to 5503 necessary.

Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

3. Denial of OSIPM for being over income and ineligible for all APD medical programs  (SDS 540)

Provide client with date stamped 7210 application form. Instruct the client to complete the application, sign it, and return it to address printed on the 7210 form.

*No 7210 is needed if this was the result of a ONE referral from 5503.  If so, delete the last two sentences.

Quý vị không hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) vì quý vị vượt quá tiêu chuẩn về thu nhập. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình y tế khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (OHA) cung cấp. Quý vị được cung cấp một mẫu đơn đăng ký và sẽ được Cơ quan OHA liên hệ liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình của họ.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

4. Denial of OSIPM for being over income - current QMB-BAS client who was denied services. (SDS 540)

Note: Send separate service denial notice.

Quý vị không hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) vì quý vị vượt quá tiêu chuẩn về thu nhập. Chương trình duy nhất do Cơ quan Phục vụ Người Cao niên và Người khuyết tật quản lý mà quý vị hội đủ điều kiện là chương trình quý vị đang nhận được - Chương trình dành cho Khách hàng Medicare Đủ điều kiện (QMB-BAS) mà chương trình này hỗ trợ trả phí bảo hiểm Medicare, một số khoản đồng thanh toán và khấu trừ của quý vị.

OAR 410-120-1210; 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-160-0540(1),(2); 461-160-0550, 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

5. Denial of OSIPM for being over income - current SMB/SMF client who was denied services. (SDS 540)

Note: Send separate service denial notice

Quý vị không hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) vì quý vị vượt quá tiêu chuẩn về thu nhập. Chương trình duy nhất do Cơ quan Phục vụ Người Cao niên và Người khuyết tật quản lý mà quý vị đủ điều kiện là chương trình quý vị đang nhận - Choose program - Chương trình Dành cho Khách hàng Medicare Có Thu nhập Thấp Được Xác định (SMB)/Chương trình Dành cho Cá nhân Đủ điều kiện (SMF) program sẽ tiếp tục thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B của quý vị.

OAR 410-120-1210, 461-001-0000(3); 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0540(1),(2); 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

6. Denial of QMB programs for being over income and ineligible for all APD medical programs  (SDS 540)

Provide individual with date-stamped 7210 application form with instructions to complete and sign the application and return it to address printed on the 7210 form.

*No 7210 is needed if this was the result of a ONE referral from 5503.  If so, delete the last two sentences

Quý vị không đủ điều kiện tham gia các Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB / SMB / SMF) bởi vì quý vị vượt quá tiêu chuẩn về thu nhập. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình y tế khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (OHA) cung cấp. Quý vị được cung cấp một mẫu đơn đăng ký và sẽ được Cơ quan OHA liên hệ liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình của họ.

OAR 410-120-1210; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

 

7. Denial of OSIPM for being over resources and ineligible for all APD medical programs  (SDS 540)

Provide individual with date-stamped 7210 application form with instructions to complete and sign the application and return it to address printed on the 7210 form.

*No 7210 is needed if this was the result of a ONE referral from 5503.  If so, delete the last two sentences.

Quý vị không đủ điều kiện để hưởng Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) vì quý vị có các nguồn lực hỗ trợ vượt quá giới Choose applicable resource limit $2,000/$3,000 hạn. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình y tế khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (OHA) cung cấp. Quý vị được cung cấp một mẫu đơn đăng ký và sẽ được Cơ quan OHA liên hệ liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình của họ.

OAR 410-120-1210; 461-160-0010(3); 461-160-0015(3); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

8. Denial of presumptive OSIPM based on binding SSA decision and is not eligible for any APD medical - individual is receiving MAGI and applied for GA (SDS 540)

Quý vị phải được xác định bị khuyết tật để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM). Các quyết định về tình trạng khuyết tật của Cơ quan An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, viết tắt là SSA) là ràng buộc với quyết định của Cơ quan Medicaid của tiểu bang, ngay cả khi quý vị đang kháng án. Cơ quan SSA quyết định quý vị không bị khuyết tật. Theo hiểu biết của chúng tôi, quý vị không có tình trạng khuyết tật mới nào mà SSA không xem xét. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực.  Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Điều này không thay đổi hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ khoản trợ cấp Medicaid nào mà quý vị đang nhận được từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon.

OAR 410-120-1210; 461-125-0310; 461-125-0370(1),(2),(3),(4); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0330; 461-125-0350; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

9. Denial of presumptive OSIPM based on binding SSA decision, client was found ineligible for MAGI, was applying for services, EPD, or GA, and is not eligible for any APD medical (SDS 540)

 

Quý vị phải được xác định là bị khuyết tật để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) mà chương trình này cung cấp gói Trợ cấp Plus. Các quyết định về tình trạng khuyết tật của Cơ quan An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, viết tắt là SSA) là ràng buộc với quyết định của Cơ quan Medicaid của tiểu bang, ngay cả khi quý vị đang kháng án. Cơ quan SSA quyết định quý vị không bị khuyết tật. Theo hiểu biết của chúng tôi, quý vị không có tình trạng khuyết tật mới nào mà SSA không xem xét. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị nên nhận được thông báo từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid mà Cơ quan này quản lý.

OAR 410-120-1210; 461-125-0310; 461-125-0370(1),(2),(3),(4),(5),(6); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0330; 461-125-0350; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

10. Denial of presumptive OSIPM based on binding SSA decision, client has not applied for or is not receiving MAGI, was applying for services or EPD and is not eligible for any APD medical* (SDS 540)

*If possible, provide a date-stamped 7210 or refer individual to a community partner in lieu of having individual complete 539A and completing a PMDDT referral. If a 539A has already been submitted and individual does not wish to withdraw, provide a date-stamped 7210 application form, instruct the individual to complete and sign the application and return it to address printed on the 7210 form, complete the PMDDT referral process and use the language below in the event of a binding SSA decision.

Quý vị phải được xác định là bị khuyết tật để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) mà chương trình này cung cấp gói Trợ cấp Plus. Các quyết định về tình trạng khuyết tật của Cơ quan An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, viết tắt là SSA) là ràng buộc với quyết định của Cơ quan Medicaid của tiểu bang, ngay cả khi quý vị đang kháng án. Cơ quan SSA quyết định quý vị không bị khuyết tật. Theo hiểu biết của chúng tôi, quý vị không có tình trạng khuyết tật mới nào mà SSA không xem xét. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình y tế khác do Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (OHA) cung cấp. Quý vị đã được cung cấp một đơn và sẽ được OHA liên lạc về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị dành cho các chương trình của OHA.

OAR 410-120-1210; 461-125-0310; 461-125-0370(1),(2),(3),(4),(5),(6); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0330; 461-125-0350; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

11. Denial of OSIPM based on PMDDT decision that individual isn’t disabled and is not eligible for any APD medical - individual is receiving MAGI and applied for GA(SDS 540)

 

Quý vị phải được xác định là khuyết tật để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) theo các tiêu chuẩn về khuyết tật của Cơ quan An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, viết tắt là SSA) Sau khi xem xét các bằng chứng y tế và các chứng cứ khác trong trường hợp của quý vị, Bộ đã xác định rằng quý vị không đáp ứng các tiêu chuẩn về khuyết tật của SSA. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Điều này không thay đổi hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ khoản trợ cấp Medicaid nào mà quý vị đang nhận được từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon.

OAR 410-120-1210; 461-125-0310; 461-125-0370(1),(2),(3),(4),(5),(6); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0330; 461-125-0350; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

12. Denial of OSIPM based on PMDDT decision that individual isn’t disabled, was found ineligible for MAGI, was applying for services or EPD, and is not eligible for any APD medical (SDS 540)

Quý vị phải được xác định là khuyết tật để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) theo các tiêu chuẩn về khuyết tật của Cơ quan An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, viết tắt là SSA) Sau khi xem xét các bằng chứng y tế và các chứng cứ khác trong trường hợp của quý vị, Bộ đã xác định rằng quý vị không đáp ứng các tiêu chuẩn về khuyết tật của SSA. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình OSIPM, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, khiếm thị, hoặc có khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn An Sinh Xã Hội VÀ được cho là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị nên nhận được thông báo từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid mà Cơ quan này quản lý.

OAR 410-120-1210; 461-125-0310; 461-125-0370(1),(2),(3),(4),(5),(6); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0330; 461-125-0350; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

13. Denial of OSIPM due to failure to comply with PMDDT and is not eligible for any APD medical program - individual is receiving MAGI and applied for GA (SDS 540)

Đơn xin trợ cấp y tế của quý vị cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) đã bị từ chối bởi vì quý vị không tuân thủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Để hội đủ điều kiện cho OSIPM, những khách hàng phải hợp tác để có được bộ hồ sơ y tế hoàn chỉnh cho Bộ để xác định tình trạng hội đủ điều kiện. Quý vị đã thất bại trong việc hợp tác nhằm thu thập đầy đủ các tài liệu y tế bằng cách không tham dự một cuộc khám sức khoẻ được tiến hành date of missed medical exam m/dd/yy tại time of missed medical exam hh:mm với Bác sĩ. doctor’s name và đã được lên lịch vào ngày date of rescheduled medical exam m/dd/yy tại time of rescheduled medical exam hh:mm. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM), quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, bị khiếm thị, hoặc có tình trạng khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan An sinh Xã hội và đã giả định là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Điều này không thay đổi hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ khoản trợ cấp Medicaid nào mà quý vị đang nhận được từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon.

OAR 410-120-1210; 461-105-0020(1),(2),(6); 461-125-0310; 461-125-0370(1),(2),(3),(4),(5),(6); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0330; 461-125-0350; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

14. Denial of OSIPM due to failure to comply with PMDDT, was found ineligible for MAGI, was applying for services or EPD, and is not eligible for any APD medical program (SDS 540)

Đơn xin trợ cấp y tế của quý vị cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) đã bị từ chối bởi vì quý vị không tuân thủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Để hội đủ điều kiện cho OSIPM, những khách hàng phải hợp tác để có được bộ hồ sơ y tế hoàn chỉnh cho Bộ để xác định tình trạng hội đủ điều kiện. Quý vị đã thất bại trong việc hợp tác nhằm thu thập đầy đủ các tài liệu y tế bằng cách không tham dự một cuộc khám sức khoẻ được tiến hành date of missed medical exam m/dd/yy tại time of missed medical exam hh:mm với Bác sĩ. doctor’s name và đã được lên lịch vào ngày date of rescheduled medical exam m/dd/yy tại time of rescheduled medical exam hh:mm. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM), quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, bị khiếm thị, hoặc có tình trạng khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan An sinh Xã hội và đã giả định là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị nên nhận được thông báo từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid mà Cơ quan này quản lý.

OAR 410-120-1210; 461-105-0020(1),(2),(6); 461-125-0310; 461-125-0370(1),(2),(3),(4),(5),(6); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0330(1),(3); 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0330; 461-125-0350; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

15. Denial of presumptive OSIPM due to failure to comply with pursuit of SSDI, has been found ineligible for MAGI, was applying for services or EPD, and is not eligible for any APD medical (SDS 540)

 

Chúng tôi đã yêu cầu quý vị theo dõi đơn xin trợ cấp An Sinh Xã hội của quý vị từ Cơ quan An sinh Xã hội. Chúng tôi chưa nhận được bằng chứng rằng quý vị đã làm điều đó. Vì chúng tôi chưa nhận được thông tin này nên đơn xin trợ cấp y tế của quý vị đã bị từ chối. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM), quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, bị khiếm thị, hoặc có tình trạng khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan An sinh Xã hội và đã giả định là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Quý vị nên nhận được thông báo từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị cho các chương trình Medicaid mà Cơ quan này quản lý.

OAR 410-120-1210; 461-105-0020(1),(2),(6); 461-120-0330(1),(3); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

16. Denial of presumptive OSIPM due to failure to comply with pursuit of SSDI and is not eligible for any APD medical - individual is receiving MAGI and applied for GA (SDS 540)

 

Chúng tôi đã yêu cầu quý vị theo dõi đơn xin trợ cấp An Sinh Xã hội của quý vị từ Cơ quan An sinh Xã hội. Chúng tôi chưa nhận được bằng chứng rằng quý vị đã làm điều đó. Vì chúng tôi chưa nhận được thông tin này nên đơn xin trợ cấp y tế của quý vị đã bị từ chối. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình trợ giúp y tế nào được Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hay APD) quản lý. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM), quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, bị khiếm thị, hoặc có tình trạng khuyết tật đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan An sinh Xã hội và đã giả định là hoặc được bảo vệ khả năng hội đủ điều kiện hoặc nằm trong giới hạn về thu nhập và nguồn lực. Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Medicare Tiết kiệm (QMB, SMB, SMF), quý vị phải có Medicare Phần A và có thu nhập trong giới hạn cho phép của chương trình. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phi tài chính khác và hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh để hội đủ điều kiện nhận các chương trình y tế của Cơ quan APD. Điều này không thay đổi hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ khoản trợ cấp Medicaid nào mà quý vị đang nhận được từ Cơ quan Quản lý Y tế Oregon.

OAR 410-120-1210; 461-105-0020(1),(2),(6); 461-120-0330(1),(3); 461-110-0210; 461-110-0310; 461-110-0410; 461-110-0530(2),(4); 461-115-0010(1),(2),(3); 461-115-0020; 461-115-0230(5); 461-115-0540; 461-115-0610(1),(2),(3); 461-115-0700; 461-120-0315; 461-120-0345; 461-120-0510(1),(4),(5),(6),(7); 461-125-0310; 461-125-0330; 461-125-0350; 461-125-0370; 461-135-0730; 461-135-0745; 461-135-0750; 461-135-0771; 461-135-0780; 461-135-0790; 461-135-0800; 461-135-0820; 461-135-0830; 461-155-0250; 461-155-0290; 461-155-0295; 461-160-0010(3),(4),(5); 461-160-0015(3),(4),(5); 461-160-0540; 461-160-0550; 461-160-0551; 461-160-0552; 461-170-0130; 461-180-0085

Miscellaneous

1. Inmate of an institution - no MAGI referral needed (SDS 540)

Để nhận các trợ cấp y tế, quý vị không thể là một tù nhân của một cơ quan công ích. Quý vị hiện đang được coi là tù nhân của một cơ quan công ích. Quý vị không hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình Medicaid nào khác. OAR 410-120-1210; 410-200-0140(1); 461-135-0950(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7)
2. Disqualifying transfer of resources (SDS 540) Send the SDS 0540T for services and an SDS 540 for medical if the applicant is ineligible for all medical programs. Use notice language appropriate for the applicant’s scenario (e.g. over income). Otherwise approve for appropriate program.  Send SDS 0544 if appropriate (see the OSIP WG-7)

3. Voluntary Withdrawal Basic decision notice - non continuing benefits (SDS 540)

Note: This notice is not needed for a denial if the client signs and submits a 457D.

Quý vị đã rút đơn xin trợ cấp. Quý vị có thể nộp đơn xin lại bất cứ lúc nào. OAR 410-120-1210, 461-115-0010(6),(7), 461-175-0340(1)

SNAP Closure

1. Client is over income Quý vị không còn đủ điều kiện hưởng các khoản trợ cấp từ Chương trình Phụ cấp Dinh dưỡng. (Supplemental Nutrition Assistance Program, hay SNAP) vì sự thay đổi trong thu nhập của quý vị làm cho quý vị vượt quá giới hạn thu nhập cho phép. OAR 461-155-0190, 461-160-0400, 461-150-0070, 461-160-0430, 461-160-0420, 461-160-0060, 461-180-0030; 461-135-0505
2. Client is a resident of an institution

Quý vị đã được nhận vào một cơ quan vào ngày date admitted to institution mm/dd/yy. Những người cư trú của các cơ quan không hội đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thực phẩm. OAR 461-135-0510

3. Client moved into AFH Bây giờ quý vị đang ở trong một nhà nuôi dưỡng dành cho người lớn. Những người sống trong nhà nuôi dưỡng dành cho người lớn được chính quyền tiểu bang cấp phép phải nộp đơn với người chăm sóc để hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thực phẩm. Vì người chăm sóc của quý vị không nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm, quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp này. OAR 461-110-0370, 461-135-0530.
4. Client is a fleeing felon Quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm bởi vì quý vị được coi là một trong những người sau đây: một tội phạm đang chạy trốn, người vi phạm lệnh tạm tha, người vi phạm yêu cầu quản chế hoặc người vi phạm yêu cầu giám sát sau khi rời trại giam. OAR 461-110-0310, 461-110-0630, 461-135-0560 
5. Failure to provide requested info Để được hưởng trợ cấp thực phẩm, quý vị phải cung cấp thông tin khi được Bộ yêu cầu.  Chúng tôi đã yêu cầu thông tin từ quý vị về specific info requested on 539H. Quý vị chưa cung cấp thông tin xác minh đó. OAR 461-105-0020, 461-115-0610, 461-115-0651
6. Benefits end at Recert Basic decision notice - non continuing benefits

Trợ cấp thực phẩm của quý vị kết thúc bởi vì quý vị đã không gửi lại đơn đăng ký của quý vị, hoàn thành thủ tục nộp đơn, hoặc báo cáo các thay đổi bắt buộc. Rules will vary based on reason. OAR 461-115-0450

7. Cannot remain in own filing group (not AFH)

Quý vị đã có một sự thay đổi trong thành phần gia đình của quý vị. Bây giờ quý vị cư trú với insert household member(s) client now must apply with và mua sắm và nấu ăn cùng nhau. Các cá nhân trong cùng một hộ gia đình mua sắm và chuẩn bị bữa ăn cùng nhau, phải cùng nhau nộp đơn để hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thực phẩm. Vì insert case name client will be added to đã nộp đơn và nhận trợ cấp thực phẩm, quý vị sẽ được thêm vào hồ sơ trợ cấp thực phẩm của họ. Quý vị không còn đủ điều kiện để có một hồ sơ trợ cấp thực phẩm riêng. Hồ sơ xin trợ cấp thực phẩm của quý vị sẽ đóng lại có hiệu lực từ ngày insert closure effective date mm/dd/yy.

OAR 461-110-0370, 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0530, 461-110-0750, 461-180-0010

SNAP Reduction

1. Receipt of new income CASE NOT IN SRS

Quý vị có thay đổi về thu nhập phải được xét khi tính toán trợ cấp thực phẩm của quý vị. Việc thêm thu nhập này vào hồ sơ của quý vị đã làm giảm trợ cấp thực phẩm của quý vị.OAR 461-155-0190, 461-160-0400, 461-150-0070, 461-160-0430, 461-160-0420, 461-160-0060, 461-180-0030

2. Change in shelter  expense CASE NOT IN SRS

Quý vị đã có một sự thay đổi về số tiền thuê nhà tạm trú của mình. Sự thay đổi này làm giảm trợ cấp thực phẩm của quý vị. Vì chi phí nhà ở của quý vị đã giảm, trợ cấp thực phẩm của quý vị cũng sẽ giảm theo. OAR 461-160-0420, 461-160-0060, 461-155-0190, 461-160-0400, 461-160-0430, 461-180-0030

3. Change in medical deductions CASE is in SRS Quý vị đã có thay đổi trong chi phí y tế của quý vị. Sự thay đổi này làm giảm trợ cấp thực phẩm của quý vị. Vì chi phí y tế của quý vị đã giảm, trợ cấp thực phẩm của quý vị cũng đã giảm. OAR 461-160-0055, 461-160-0060, 461-160-0400, 461-160-0415, 461-160-0430, 461-180-0030

4. Change in income CASE is in SRS

Quý vị có thay đổi về thu nhập phải được xem xét khi tính trợ cấp thực phẩm của quý vị. Việc thêm thu nhập này vào hồ sơ của quý vị làm cho các trợ cấp thực phẩm của quý vị giảm xuống.

OAR 461-170-0011, 461-180-0006, 461-155-0190, 461-160-0400, 461-150-0070, 461-160-0430, 461-160-0420, 461-160-0060, 461-180-0030

5. Change in shelter expense CASE is in SRS

Quý vị đã có một sự thay đổi về số tiền thuê nhà tạm trú của mình. Sự thay đổi này làm giảm trợ cấp thực phẩm của quý vị.  Khi chi phí chỗ ở tạm của quý vị thay đổi, điều đó sẽ làm thay đổi các khoản trợ cấp thực phẩm của quý vị. Vì chi phí nơi ở tạm của quý vị đã giảm, trợ cấp thực phẩm của quý vị cũng đã giảm. OAR 461-160-0420, 461-160-0060, 461-155-0190, 461-160-0400, 461-160-0430, 461-180-0030, 461-170-0020, 461-180-0006

6.Change in household composition

Quý vị đã có một sự thay đổi trong thành phần gia đình của quý vị. Số người trong gia đình quý vị ảnh hưởng đến số tiền trợ cấp mà quý vị nhận được. Do sự thay đổi này, các trợ cấp thực phẩm của quý vị đã giảm.

OAR 461-110-0210, 461-110-0310, 461-110-0530, 461-110-0750

SNAP Denial

1. Receipt of Foods from California

Đơn xin trợ cấp thực phẩm của quý vị dành cho insert filing date mm/yy bị từ chối vì quý vị đang nhận Trợ cấp An sinh Bổ sung (SSI) của Tiểu bang California.  Các khoản trợ cấp SSI được phát bởi California bao gồm tiền cho quý vị sử dụng để mua thực phẩm.  Vì quý vị đang nhận trợ cấp Bổ sung của Chính quyền Tiểu bang California trong insert filing date mm/yy như được xác minh với Cơ quan An Sinh Xã Hội, nên chúng tôi không thể chấp thuận trợ cấp thực phẩm của quý vị ở Oregon trong cùng khoảng thời gian này.  Quý vị không thể có được những trợ cấp tương tự từ hai chính quyền tiểu bang khác nhau trong cùng khoảng thời gian. OAR 461-165-0030, 461-110-0370

2. Client does not meet citizenship/alien status requirements

Để nhận trợ cấp thực phẩm, quý vị phải là một công dân Hoa Kỳ hoặc đáp ứng các yêu cầu dành cho một cá nhân không phải là công dân đạt điều kiện. Quý vị đã nhập cảnh Hoa Kỳ vào ngày insert date of entry to US mm/yy. Quý vị không được coi là người tị nạn hoặc ở đây xin tị nạn chính trị. Quý vị không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn đặc biệt nào khác do Cơ quan Di trú và Nhập tịch (Immigration and Nationalization Services, hoặc INS) đưa ra cho việc cư trú tại Hoa Kỳ. Quý vị đã không làm việc đủ 40 quý đạt điều kiện trong khi cư trú ở Hoa Kỳ. Quý vị không phải là quân nhân tại ngũ hoặc cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Quý vị đã không cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ trong 5 năm.  Quý vị không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm.OAR 461-120-0110, 461-120-0125

3. Failure to provide requested info Để được hưởng trợ cấp thực phẩm, quý vị phải cung cấp thông tin khi được Bộ yêu cầu.  Chúng tôi yêu cầu thông tin từ quý vị về specific info requested on 539H. Quý vị chưa cung cấp thông tin xác minh đó. OAR 461-105-0020, 461-115-0610, 461-115-0651
4. Client is a fleeing felon Quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm bởi vì quý vị được coi là một trong những người sau đây: một tội phạm đang chạy trốn, người vi phạm lệnh tạm tha, người vi phạm yêu cầu quản chế hoặc người vi phạm yêu cầu giám sát sau khi rời trại giam.OAR 461-110-0310, 461-110-0630, 461-135-0560 
5. Medical deduction denial
(choose one)
  • Does not meet definition of eldery or disabled: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối vì quý vị không đáp ứng được định nghĩa về trợ cấp thực phẩm dành cho người cao niên hoặc người khuyết tật. OAR 461-001-0015

  • Expense is in the last month of certification and already paid: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối vì chi phí được báo cáo này là trong tháng cuối cùng của thời kỳ chứng nhận.  Kể từ khi hóa đơn này đã được thanh toán thì không có sự điều chỉnh nào đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị. OAR 461-001-0000, 461-115-0450, 461-160-0415, 461-180-0020

  • Expense paid in prior certification period: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối vì chi phí y tế được báo cáo đã được thanh toán đầy đủ trong một khoảng thời kỳ chứng nhận trước và quý vị không thể yêu cầu bồi thường cho cùng một hóa đơn hai lần. OAR 461-001-0000, 461-160-0030, 461-160-0415

  • Past due expense and no installment plan: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối vì khoản chi phí y tế được báo cáo đã quá hạn và quý vị không có kế hoạch trả góp hoặc kế hoạch trả góp đã bị vỡ nợ. OAR 461-160-0415

  • Paid by someone outside filing group: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối vì chi phí y tế được báo cáo được thanh toán bởi một người bên ngoài nhóm nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm và không thể được coi là một khoản chi phí của quý vị. OAR 461-160-0030

  • Not prescribed or provided by medical practitioner: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối vì chi phí y tế được báo cáo không được kê toa hoặc được cung cấp bởi một nhân viên y tế. OAR 461-160-0055

  • Expense is for person no longer in HH: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối vì chi phí y tế được báo cáo là dành cho một người không còn trong nhóm hộ gia đình của quý vị. OAR 461-110-0210, 461-110-0370,  461-160-0415, 461-160-0030

  • Failure to provide verification: Yêu cầu khấu trừ trợ cấp y tế đối với các trợ cấp thực phẩm của quý vị đang bị từ chối. Quý vị phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ. Chúng tôi yêu cầu thông tin từ quý vị về specific information requested on 539H.  Quý vị chưa cung cấp thông tin xác minh đó. OAR 461-001-0015, 461-105-0020, 461-115-0610, 461-115-0651, 461-160-0055

Service Issues - Translation not yet available. To request translation of the English sample language complete DHS 1001 and send to DHS-OHA.PublicationRequest@state.or.us and CC Rebecca Arce at rebecca.e.arce@dhsoha.state.or.us.

Special Needs Closure

1. No longer eligible for payment for food for guide dogs and special assistance animals

Quý vị không còn hội đủ điều kiện để nhận được khoản thanh toán trị giá $insert amount received for dog food dành cho khoản thực phẩm cho chó hỗ trợ hoặc những con vật hỗ trợ đặc biệt vì quý vị:

Choose one:

Không còn chó hướng dẫn hoặc con vật hỗ trợ đặc biệt nữa (You no longer have a guide dog or special assistance animal)

Không còn nhận Trợ cấp An sinh Bổ sung (SSI) hoặc thu nhập được điều chỉnh của quý vị không thấp hơn mức tiêu chuẩn thu nhập của Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) (You no longer receive SSI or your adjusted income is not below the OSIPM income standard)

Không còn nhận được dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc dựa vào cộng đồng nữa (You no longer receiving home or community-based care)

Không còn nhận được các phúc lợi của Chương trình OSIPM (You no longer receiving OSIPM benefits)

OAR 410-120-1210,461-155-0500, 461-155-0530.

2. No longer eligible for laundry allowance

Quý vị không còn đủ điều kiện để được hưởng khoản tiền trợ cấp giặt giũ hàng tháng là $insert amount currently receiving vì quý vị:

Choose one:

Không còn nhận Trợ cấp An sinh Bổ sung (SSI) hoặc thu nhập được điều chỉnh của quý vị không thấp hơn mức tiêu chuẩn thu nhập của Chương trình Trợ cấp Y tế Bổ sung Oregon (OSIPM) (You no longer receive SSI or your adjusted income is not below the OSIPM income standard)

Không còn nhận được Chương trình OSIPM (You no longer receive OSIPM)

Không còn được chứng minh cho thấy chi phí cơ sở giặt ủi là quá khả năng thanh toán (You no longer have proven excessive coin-operated laundry facility costs)

Đã chuyển đến địa điểm cung cấp dịch vụ giặt đồ miễn phí hoặc quý vị có các phương tiện giặt đồ của riêng quý vị (You have moved to a location where laundry service is provided to you for no charge or you have your own laundry facilities)

OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0580.

3. No longer eligible for ongoing CBC room and board payment Quý vị không còn đủ điều kiện nhận khoản thanh toán nhu cầu chăm sóc đặc biệt từ cộng đồng để trả chi phí thuê phòng và chi phí ăn uống của quý vị cho cơ sở cộng đồng này. Phần thanh toán là sự khác biệt giữa tiêu chuẩn thu nhập của Chương trình OSIPM dành cho một người và tổng thu nhập có thể đếm được của quý vị. OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0630
4. No longer eligible for supplemental telephone allowance

Quý vị không còn hội đủ điều kiện để nhận được trợ cấp bổ sung dành cho nhu cầu liên lạc vì quý vị:

Choose one:

Không còn nhận trợ cấp SSI hoặc thu nhập điều chỉnh của quý vị không thấp hơn tiêu chuẩn thu nhập của Chương trình OSIPM (You are no longer receiving SSI or your adjusted income is not below the OSIPM income standard)

Không còn nhận được dịch vụ tại nhà nữa (You are no longer receiving in-home services)

Không còn có khả năng rời khỏi nơi cư trú mà không có sự trợ giúp (You are no longer unable to leave your residence without assistance)

Không còn nhận được các phúc lợi của Chương trình OSIPM (You are no longer receiving OSIPM benefits)

OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0680

*Note: If the Department is paying the ongoing monthly cost for an Emergency Response System (e.g. Oregon Lifeline) add the following before the list of OARs:

Phần phụ cấp này bao trả chi phí hàng tháng dành cho Hệ thống Cấp cứu (Emergency Response System) của quý vị. Chúng tôi đã thông báo insert vendor name rằng kể từ ngày insert date ERS ends mm/dd/yy , Bộ sẽ không còn thanh toán cho hệ thống này. Vui lòng sắp xếp với vendor name để bắt đầu trả tiền riêng hoặc gửi trả lại thiết bị của quý vị.

6. No longer eligible for payment for prescription drug co-pays

Quý vị không còn hội đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán hàng tháng là $insert amount currently receiving cho khoản đồng thanh toán theo toa của quý vị vì   quý vị không còn nhận trợ cấp SSI hoặc các khoản đồng thanh toán cho thuốc theo toa của quý vị tổng cộng không quá 10 đô-la trở lên mỗi tháng.

OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0688
7. No longer eligible for in-home supplement

Quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận Khoản Thanh toán Bổ sung cho các Dịch vụ Tại nhà là $22 đô-la mỗi tháng vì quý vị không còn nhận:

Choose One:

SSI là nguồn thu nhập duy nhất của quý vị (SSI as your only source of income)

Dịch vụ Tại nhà (In-home services)

Các Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân của Tiểu Bang (State Plan Personal Care services)

Dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc cộng đồng từ Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services in-home or community-based care)

OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0575

8. No longer eligible for PIF and room and board allowance

Quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận trợ cấp cho chi phí phát sinh ngẫu nhiên của cá nhân và phụ cấp phòng cũng như trợ cấp ăn uống vì:

Choose One:

Khoản thu nhập đếm được của quý vị cao hơn tiêu chuẩn thu nhập của OSIPM (Your countable income is more than the OSIPM income standard)

Khoản thu nhập đếm được của quý đã tăng lên và người phối ngẫu của quý vị bây giờ có thể đáp ứng các khoản chi tiêu hàng tháng của họ mà không cần có khoản trợ cấp (Your countable income has increased and your spouse can now meet their monthly expenses without the allowance)

Thu nhập của vợ/chồng của quý vị đã tăng lên và bây giờ họ có thể đáp ứng các khoản chi tiêu hàng tháng của họ mà không cần nhận trợ cấp (Your spouse’s income has increased and now they can meet their monthly expenses without the allowance)

Quý vị không còn cư trú trong một cơ sở chăm sóc dựa vào cộng đồng nữa (You no longer reside in a community-based care facility)

Quý vị không còn đủ điều kiện cho các dịch vụ tại nhà và dịch vụ dựa vào cộng đồng (You are no longer eligible for home and community-based services)

OAR 410-120-1210,461-155-0500, 461-155-0700, 461-160-0620

Special Needs Reduction

1. Reduction of prescription co-pay payments

Khoản thanh toán hàng tháng của quý vị là $amount of current payment cho khoản đồng thanh toán theo toa sẽ bị giảm xuống còn $amount of new payment có hiệu lực từ ngày effective date of change mm/dd/yy dựa trên các khoản chi phí hàng tháng đã giảm xuống mà quý vị đã cung cấp trên date proof of costs provided mm/dd/yy. OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0688

2. Reduction of PIF and room and board allowance

Khoản trợ cấp hàng tháng của quý vị là $amount of current payment đối với khoản trợ cấp phát sinh ngẫu nhiên của cá nhân và phụ cấp tiền phòng và cũng như trợ cấp tiền ăn uống sẽ giảm xuống còn $amount of new payment có hiệu lực từ ngày effective date of change mm/dd/yy vì quý vị có thu nhập tăng đáng kể. OAR 410-120-1210,461-155-0500, 461-155-0700, 461-160-0620

Special Needs denial

1. Denial of payment for guide dog or assistance animal food Quý vị không đủ điều kiện để nhận tiền dành để mua thực phẩm cho con chó dẫn đường hoặc con vật hỗ trợ đặc biệt của quý vị vì động vật của quý vị thuộc dạng quý vị đồng hành và chưa được đào tạo chuyên biệt để thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu về y tế cụ thể của quý vị hoặc những việc cụ thể mà quý vị không thể làm được để duy trì khả năng tự lập của quý vị. OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0530(1)(3)
2. Denial of laundry allowance

Quý vị không hội đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp hàng tháng là vì:

Choose One:

Quý vị không nhận được trợ cấp SSI và thu nhập điều chỉnh của quý vị không dưới mức tiêu chuẩn thu nhập của Chương trình OSIPM (You do not receive SSI and your adjusted income is not below the OSIPM income standard)

Không còn nhận được Chương trình OSIPM (You do not receive OSIPM)

Không còn được chứng minh cho thấy chi phí cơ sở giặt ủi là quá khả năng thanh toán (You do not have proven excessive coin-operated laundry facility costs)

Đã chuyển đến địa điểm cung cấp dịch vụ giặt đồ miễn phí hoặc quý vị có các phương tiện giặt đồ của riêng quý vị (You have moved to a location where laundry service is provided to you for no charge or you have your own laundry facilities)

OAR 410-120-1210,461-155-0500, 461-155-0580

3. Denial of payment for home repairs

Quý vị không hội đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán cho việc sửa chữa nhà vì:

Choose One:

Quý vị không phải là chủ nhà hoặc chủ sở hữu chung của nơi đang ở (You are not the homeowner or joint owner of the dwelling)

Việc sửa chữa không cần thiết để loại bỏ một mối nguy hiểm vật lý đối với sức khỏe và sự an toàn của quý vị (The repair is not necessary to remove a physical hazard to your health and safety)

Chi phí sửa chữa nhiều hơn chi phí di chuyển đến một ngôi nhà khác (The repair cost is more than the cost of moving to another home)

Giá trị sử dụng không phù hợp với kế hoạch dịch vụ của quý vị (The use value is not consistent with your service plan)

Quý vị không cung cấp ba bộ hồ sơ dự thầu cạnh tranh cho việc sửa chữa và có ba hoặc nhiều nhà cung cấp hơn hiện có sẵn trong khu vực của quý vị (You have not provided three competitive bids for the repairs and there are three or more providers available in your area)

Nhà cung cấp đã không hoàn thành công việc trong các mã số xây dựng hiện tại (The provider did not complete the work within current building codes)

Công việc đã không được hoàn thành bởi một nhà thầu xây dựng được cấp phép và có khoản bảo lãnh (The work was not completed by a licensed and bonded construction contractor)

OAR 410-120-1210,461-155-0500, 461-155-0600

If denied because already exceeded the maximum benefit within the last 24 months:

Chi phí cho việc sửa chữa nhà được giới hạn ở mức $1,000 trong bất kỳ khoảng thời gian 24 tháng; Hơn nữa, nếu ngôi nhà là tài sản sở hữu chung, quý vị không đi nghĩa vụ, và chủ sở hữu khác không phải là vợ/chồng của quý vị, thì khoản thanh toán sẽ được tính theo tỷ lệ sở hữu nhà ở. Quý vị không đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán cho việc sửa chữa nhà vì quý vị đã nhận phúc lợi vượt quá mức tối đa trong 24 tháng qua. Quý vị sẽ không hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp này một lần nữa cho đến khi date eligible again (end of 24mos) mm/dd/yy .

OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0600

4. Denial of payment for moving costs

Quý vị không hội đủ điều kiện để nhận thanh toán chi phí di chuyển vì:

Choose One:

Việc di chuyển của quý vị không phải là kết quả từ việc nhà ở độc hại, bạo lực gia đình, hoặc bị trục xuất (Your move was not a result of hazardous housing, domestic violence, or eviction)

Việc di chuyển của quý vị do những lý do khác ngoài việc không thanh toán tiền thuê nhà (Your move was for reasons other than non-payment of rent)

Các nhu cầu của quý vị sẽ không được đáp ứng tốt hơn bên ngoài phạm vi tiểu bang (Your needs would not be better met out of state)

Mức độ dịch vụ của quý vị không tăng hoặc giảm trong phạm vi cần thiết đối với quý vị để phải di chuyển khỏi hiện trạng sinh sống của mình (Your level of services has not increased or decreased to the extent that it is necessary for you to move from your current living situation)

OAR 410-120-1210, 461-155-0010, 461-155-0500, 461-155-0610.

If denied because already exceeded the maximum benefit within the last 12 months:

Quý vị không hội đủ điều kiện để nhận thanh toán chi phí di chuyển. Các khoản thanh toán cho chi phí di chuyển được giới hạn ở mức $1,000 đô la và không áp dụng cho quá một lần di chuyển trong bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng nào. Quý vị đã nhận được $amount previously received cho một lần di chuyển vào date received mm/yy, tức là trong vòng 12 tháng qua.

OAR 410-120-1210, 461-155-0500, 461-155-0610

5. Denial of supplemental communication allowance

Quý vị không hội đủ điều kiện để nhận được trợ cấp bổ sung cho việc liên lạc vì:

Choose One:

Quý vị  không nhận trợ cấp SSI và thu nhập được điều chỉnh của quý vị không thấp hơn mức tiêu chuẩn về thu nhập của Chương trình OSIPM (You do not receive SSI and your adjusted income is not below the OSIPM income standard)

Quý vị không nhận được các dịch vụ tại nhà (You do not receive in-home services)

Quý vị có khả năng rời khỏi nơi cư trú mà không cần sự trợ giúp (You are able to leave your residence without assistance)

Quý vị không nhận được các phúc lợi của Chương trình OSIPM (You do not receive OSIPM benefits)

OAR 410-120-1210,461-155-0500, 461-155-0680

6. Denial of payment for prescription co-pays

Quý vị không hội đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán hàng tháng là cho các khoản đồng thanh toán thuốc theo toa của quý vị vì quý vị không còn nhận được trợ cấp SSI hoặc các khoản đồng thanh toán thuốc theo toa của quý vị tổng cộng không quá $10 trở lên mỗi tháng.

OAR 410-120-1210,461-155-0500, 461-155-0688

 

If you have a disability and need a document on this Web site to be provided to you in another format, please contact the Office of Document Management (ODM) at 503-378-3486 or by e-mail at dhs.forms@state.or.us.
If you have questions about DHS or problems getting DHS services, send e-mail to dhs.info@state.or.us. If you have comments about this site, send e-mail to spd.web@state.or.us.
Oregon Department of Human Services
500 Summer St. NE E02, Salem, OR 97301-1073
Phone: (503) 945-5811
Toll-free: (800) 282-8096 (V/TTY)